Գլխավոր
Կապ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ
Հայերեն
Հայերեն
English
Նորություններ
Մրցույթ
Նոյեմբեր 21, 2011
Մրցույթ

вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ¾ÎàÜàØÆβÚÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

вڲêî²ÜÆ Ð²Þì²ä²ÐܺðÆ ºì ²àô¸ÆîàðܺðÆ ²êàòƲòƲ

Ø ð ò àô Ú Â

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¨ ³áõ¹ÇïáñÝ»ñÇ ³ëáódzóÇ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý ÙñóáõÛÃ` öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ùáï ³é³ç³óáÕ Ñ³ñϳÛÇÝ ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý í³ñÙ³Ý, ÷³ëï³ÃÕóßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ¨ í³ñã³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý ¨ ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ áõ ·áñͳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (¶ÌØ) ÙÇç¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åݹٳÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï»ÕÍíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ (λÝïñáÝ) Áݹ·ñÏí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí` Ñ»ï¨Û³É ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ.

 

1.    гßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý í³ñáõÙ

2.    гñϳÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ

 

ØñóáõÛÃÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ³éÝí³½Ý 1 ï³ñí³ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ ¨ ³éÝí³½Ý  3 µ³ñÓñ³Ï³ñ· Ù³ëݳ·»ï áõÝ»óáÕ ÐÐ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³Ýѳï Ó»éݳñϳï»ñ»ñ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù:

ØñóáõÛÃáõ٠ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í ¨ λÝïñáÝáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¶ÌØ-Ý»ñÇÝ Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý ϳѳíáñí³Í ¨ ϳåÇ ÙÇçáóÝ»ñáí (Ñ»é³Ëáë³·Í»ñ, ÇÝï»ñÝ»ï ϳå) ³å³Ñáíí³Í ³é³ÝÓݳóí³Í ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ` ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½»Õãí³Í í׳ñáí` 1 ù³é. Ù»ïñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ùë»Ï³Ý 1300 ÐÐ ¹ñ³Ù, ѳëó»Ý` ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ëÇ åáÕ. 49/3:

Ðñ³í»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ÙñóáõóÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ÷³Ã»ÃÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ¹ÇÙ»É Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ Ñ»ï¨Û³É ѳëó»áí.

ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ë 49/3, 6-ñ¹ ѳñÏ Ñ»é.` (010) 23-71-02, 23-87-75, 23-85-12, 23-48-70 /101/ , ¿É.-÷áëï` ac@aaaa.am , í»µ ϳÛù` www.aaaa.am

²é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý í»ñçݳųÙÏ»ïÝ ¿ 2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 20-Á, ųÙÁ 1700 -Á:

²é³ç³ñÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óí»Ý ÐÐ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ µ³ÅÇÝ (6-ñ¹ ѳñÏ, 601, 602 ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ) 9 ûñÇݳÏÇóª ÷³Ïí³Í ¨ ÏÝùí³Í:

 

 

 

Փոխարժեք | 27/05/2020
USD
487.50
GBP
629.90
EUR
551.07
RUB
7.36