Գլխավոր
Կապ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ
Հայերեն
Հայերեն
English
Նորություններ
Շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթաց
Դեկտեմբեր 02, 2011

гñ·»ÉÇ Ðв² ³Ý¹³Ù,

 

î»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ýù Ò»½, áñ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ ¨ 20-ÇÝ Å³ÙÁ 18:15-21:15 г۳ëï³ÝÇ Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¨ ³áõ¹ÇïáñÝ»ñÇ ³ëáódzódzÝ, ѳٳӳÛÝ Ð³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáÕ ïÇå³ÛÇÝ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ø³ëݳ·Çï³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ §²áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑÇÙݳѳñó»ñ¦  ûٳÛáí:

ÊݹñáõÙ »Ýù ¹³ëÁÝóóÇÝ ·ñ³Ýóí»Éáõ ѳٳñ ÙÇÝ㨠2011 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 17-Á Ý»ñ³éÛ³É ½³Ý·³Ñ³ñ»É ϳ٠¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷áëïÇ ÙÇçáóáí ¹ÇÙ»É Ðв²  /¾É. ÷áëï aaaa@aaaa.am, Ñ»é³Ëáë 23-71-03, 23-48-70, 23-87-75, 23-85-12 /101/, ѳëó»` ù.ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ë 49/3, 6-ñ¹ ѳñÏ):

¸³ëÁÝóóÇ ³ñÅ»ùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 20000 /ùë³Ý ѳ½³ñ/ ÐÐ ¹ñ³Ù:

¸³ëÁÝóóÁ í³ñáõÙ »Ý` Ðв² ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù, ACCA-Ç ÏáÕÙÇó áñ³Ï³íáñí³Í  ³áõ¹Çïáñ ¶Ý»É ʳã³ïñÛ³ÝÁ,”²²²²” ÐàôÐÎ êäÀ ïÝûñ»Ý, г۳ëï³ÝÇ Ð³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¨ ²áõ¹ÇïáñÝ»ñÇ ²ëáódzódzÛÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñ гÛÏ Øݳó³Ï³ÝÛ³ÝÁ: Ðñ³íÇñí³Í ¹³ë³Ëáë` ÐÐ üÇݳÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ²áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ï  ²ñ³Ù ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ:

 

гñ·³Ýùáí,

г۳ëï³ÝÇ Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¨ ³áõ¹ÇïáñÝ»ñÇ ³ëáódzódz

Փոխարժեք | 27/05/2020
USD
487.50
GBP
629.90
EUR
551.07
RUB
7.36